ആത്മവർഷം


Sunflower Raindrops-393497

നിബിഡമാം കാർനിഴലായ് കുടപിടിക്കാൻ
ഇടവക്കുളിർമഴയായ് ചൊരിയാൻ
കേവലം മോഹമല്ലഭിനിവേശം
നിൻ മെയ് തഴുകുവാൻ.. ഒന്നുചേരാൻ

പറയുവാനാവില്ലെനിക്ക് പക്ഷേ
നിൻ മധുവിലുന്മത്തമെൻ ജീവൻ
തീണ്ടാപ്പുറം നിന്നെ കാത്തുനില്ക്കാം
ക്ഷണമില്ലയെങ്കിലും ഒരു നോക്കിനായ്

കാണുന്നു നിന്നിലെ സർഗ്ഗം സഖീ
തെളിവും വെളിച്ചവും സൗഖ്യവും
ഒഴുക്കട്ടെ ഞാനെന്നിലാവും വിധം
വേണ്ടുന്നു നിൻ അനുജ്ഞ മാത്രം

പെയ്തൊഴിയാതെ പൊഴിയട്ടെ ഞാൻ…
തെല്ലും അനുതാപമൊഴിയേ..
ഈ മർദ്ദമഴിഞ്ഞിറങ്ങട്ടെ ഞാൻ..
നിന്നാത്മാവിൽ… നിന്നാത്മാവിൽ…

Image credits: imgarcade.com

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )